สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม เป็นสถาบันส่งเสริม สนับสนุน
และให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรมในด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมอบรมเยี่ยมชม ACTIVITIES AND SEMINAR
กิจกรรมอบรมเยี่ยมชม
ACTIVITIES AND SEMINAR
หลักสูตรผู้บริหาร EEP
EXECUTIVE ENERGY PROGRAM (EEP)
โครงการด้านพลังงาน
ENERGY PROJECT
องค์ความรู้
IIE KNOWLEDGE
IIE e-Learning
สื่อเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ด้านการอนุรักษ์พลังงานและลดต้นทุนในภาคอุตสาหกรรม

กิจกรรมอบรมเยี่ยมชม

กิจกรรมอบรม กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐและกิจกรรมอื่นๆ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง แนวทางการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ลดพลังงาน เพื่อก้าวผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง “แนวทางการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ลดพลังงาน เพื่อก้าวผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ เข้าใจหลักการและวิธีการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้อย่างถูกต้อง และหาแนวทางการบริหารจัดการ ลดพลังงานในองค์กร เพื่อลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ⏰ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ...
01 ส.ค. 2024 - 02 ส.ค. 2024
All Day
ณ ห้องแชมเบอร์ ชั้น B โรงแรม S31 ถนนสุขุมวิท 31 กรุงเทพฯ
No event found!

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง แนวทางการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ลดพลังงาน เพื่อก้าวผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง “แนวทางการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ลดพลังงาน เพื่อก้าวผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ เข้าใจหลักการและวิธีการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้อย่างถูกต้อง และหาแนวทางการบริหารจัดการ ลดพลังงานในองค์กร เพื่อลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ⏰ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ...
01 ส.ค. 2024 - 02 ส.ค. 2024
All Day
ณ ห้องแชมเบอร์ ชั้น B โรงแรม S31 ถนนสุขุมวิท 31 กรุงเทพฯ
No event found!
No event found!
No event found!
No event found!

ข่าวสารพลังงาน

ข่าวสารพลังงาน ข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลังงานทั้งในและต่างประเทศ

ข้อมูลด้านพลังงาน

ข้อมูลด้านพลังงาน พลังงานและเทคโนโลยีน่ารู้ ตัวอย่างแนวทางการอนุรักษ์พลังงานเบื้องต้น

เอกสารเผยแพร่

เอกสารเผยแพร่สถาบันฯ วารสาร e-Nergy Focus หนังสือ/คู่มือต่างๆ

รูปภาพกิจกรรม สพ.

วีดีทัศน์กิจกรรม สพ.

Future Energy Asia (FEA) 2023
1-COVID

ผู้สนับสนุน