สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม เป็นสถาบันส่งเสริม สนับสนุน
และให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรมในด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมอบรมเยี่ยมชม ACTIVITIES AND SEMINAR
กิจกรรมอบรมเยี่ยมชม
ACTIVITIES AND SEMINAR
หลักสูตรผู้บริหาร EEP
EXECUTIVE ENERGY PROGRAM (EEP)
โครงการด้านพลังงาน
ENERGY PROJECT
องค์ความรู้
IIE KNOWLEDGE
IIE e-Learning
สื่อเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ด้านการอนุรักษ์พลังงานและลดต้นทุนในภาคอุตสาหกรรม

กิจกรรมอบรมเยี่ยมชม

กิจกรรมอบรม กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐและกิจกรรมอื่นๆ

การประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายในระบบชิลเลอร์ (Chiller System)

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “การประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายในระบบชิลเลอร์ (Chiller System)” 1. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้ได้เรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องทำความเย็น (Chiller) และระบบปรับอากาศ ตลอดการบำรุงรักษาระบบเครื่องทำความเย็นให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 2. เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับองค์กร ในวันพุธที่ 28 ...
28 ก.พ. 2024
08:30 - 16:00
ณ ห้อง Ballroom 2 ชั้น 5 โรงแรม S31 ถนนสุขุมวิท 31 กรุงเทพฯ
No event found!

การประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายในระบบชิลเลอร์ (Chiller System)

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “การประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายในระบบชิลเลอร์ (Chiller System)” 1. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้ได้เรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องทำความเย็น (Chiller) และระบบปรับอากาศ ตลอดการบำรุงรักษาระบบเครื่องทำความเย็นให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 2. เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับองค์กร ในวันพุธที่ 28 ...
28 ก.พ. 2024
08:30 - 16:00
ณ ห้อง Ballroom 2 ชั้น 5 โรงแรม S31 ถนนสุขุมวิท 31 กรุงเทพฯ
No event found!
No event found!
No event found!
No event found!

ข่าวสารพลังงาน

ข่าวสารพลังงาน ข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลังงานทั้งในและต่างประเทศ

ข้อมูลด้านพลังงาน

ข้อมูลด้านพลังงาน พลังงานและเทคโนโลยีน่ารู้ ตัวอย่างแนวทางการอนุรักษ์พลังงานเบื้องต้น

เอกสารเผยแพร่

เอกสารเผยแพร่สถาบันฯ วารสาร e-Nergy Focus หนังสือ/คู่มือต่างๆ

รูปภาพกิจกรรม สพ.

วีดีทัศน์กิจกรรม สพ.

Future Energy Asia (FEA) 2023
1-COVID

ผู้สนับสนุน