สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม เป็นสถาบันส่งเสริม สนับสนุน
และให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรมในด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมอบรมเยี่ยมชม ACTIVITIES AND SEMINAR
กิจกรรมอบรมเยี่ยมชม
ACTIVITIES AND SEMINAR
หลักสูตรผู้บริหาร EEP
EXECUTIVE ENERGY PROGRAM (EEP)
โครงการด้านพลังงาน
ENERGY PROJECT
องค์ความรู้
IIE KNOWLEDGE
ติดต่อสถาบันฯ
CONTACT IIE

กิจกรรมอบรมเยี่ยมชม

กิจกรรมอบรม กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐและกิจกรรมอื่นๆ

In-House Training

เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ในการส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร … [ อ่านต่อ ]

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Online การสร้างจิตสำนึกพื้นฐานด้านการอนุรักษ์พลังงาน

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สถาบันพลังงานฯ จึงยังคงจัดกิจกรรมอบรมให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส สถาบันพลังงานฯ จึงได้จัด อบรมเรื่อง “การสร้างจิตสำนึกพื้นฐานด้านการอนุรักษ์พลังงาน” โดยเล็งเห็นว่าการเตรียมความพร้อมด้านการอนุรักษ์พลังงานให้กับบุคลากรทราบถึงแนวทางการอนุรักษ์พลังงานจะสามารถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น รวมไปถึงผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนด้านพลังงานของสถานประกอบการได้เป็นอย่างดี โดยกิจกรรมอบมในครั้งนี้ ...
20 พ.ค. 2021
09:00 - 12:00
No event found!

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Online การสร้างจิตสำนึกพื้นฐานด้านการอนุรักษ์พลังงาน

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สถาบันพลังงานฯ จึงยังคงจัดกิจกรรมอบรมให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส สถาบันพลังงานฯ จึงได้จัด อบรมเรื่อง “การสร้างจิตสำนึกพื้นฐานด้านการอนุรักษ์พลังงาน” โดยเล็งเห็นว่าการเตรียมความพร้อมด้านการอนุรักษ์พลังงานให้กับบุคลากรทราบถึงแนวทางการอนุรักษ์พลังงานจะสามารถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น รวมไปถึงผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนด้านพลังงานของสถานประกอบการได้เป็นอย่างดี โดยกิจกรรมอบมในครั้งนี้ ...
20 พ.ค. 2021
09:00 - 12:00
No event found!
No event found!
No event found!
No event found!

ข่าวสารพลังงาน

ข่าวสารพลังงาน ข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลังงานทั้งในและต่างประเทศ

ข้อมูลด้านพลังงาน

ข้อมูลด้านพลังงาน พลังงานและเทคโนโลยีน่ารู้ ตัวอย่างแนวทางการอนุรักษ์พลังงานเบื้องต้น

รูปภาพกิจกรรม สพ.

วีดีทัศน์กิจกรรม สพ.

สรุปโครงการอนุรักษ์พลังงานฯ ด้วย VR