กิจกรรม/อบรม-เยี่ยมชม

พฤษภาคม 2021

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Online การสร้างจิตสำนึกพื้นฐานด้านการอนุรักษ์พลังงาน

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สถาบันพลังงานฯ จึงยังคงจัดกิจกรรมอบรมให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส สถาบันพลังงานฯ จึงได้จัด อบรมเรื่อง “การสร้างจิตสำนึกพื้นฐานด้านการอนุรักษ์พลังงาน” โดยเล็งเห็นว่าการเตรียมความพร้อมด้านการอนุรักษ์พลังงานให้กับบุคลากรทราบถึงแนวทางการอนุรักษ์พลังงานจะสามารถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น รวมไปถึงผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนด้านพลังงานของสถานประกอบการได้เป็นอย่างดี โดยกิจกรรมอบมในครั้งนี้ ...
20 พฤษภาคม 2021
09:00 - 12:00
No event found!
เยี่ยมชมแล้วจำนวน (ครั้ง) :1359