กิจกรรม/อบรม-เยี่ยมชม

กุมภาพันธ์ 2024

การประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายในระบบชิลเลอร์ (Chiller System)

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “การประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายในระบบชิลเลอร์ (Chiller System)” 1. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้ได้เรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องทำความเย็น (Chiller) และระบบปรับอากาศ ตลอดการบำรุงรักษาระบบเครื่องทำความเย็นให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 2. เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับองค์กร ในวันพุธที่ 28 ...
28 กุมภาพันธ์ 2024
08:30 - 16:00
ณ ห้อง Ballroom 2 ชั้น 5 โรงแรม S31 ถนนสุขุมวิท 31 กรุงเทพฯ
No event found!
เยี่ยมชมแล้วจำนวน (ครั้ง) :3646