สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม (The Institute of Industrial Energy)

          สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการให้บริการ และสนับสนุนสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ให้มีการดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จนกระทั่งได้รับรางวัลองค์กรส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานดีเด่นประจำปี 2548 (Thailand Energy Awards 2005) จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุน และอำนวยความ สะดวกในด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีผลงานเด่นและกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยมีบทบาทด้านการอนุรักษ์พลังงานต่อสังคม กรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในองค์กรและสมาชิก การมีส่วนร่วมต่อหน่วยงาน ของรัฐในงานด้านอนุรักษ์พลังงาน และการจัดทำแผนงานด้านการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันพลังงานฯ ได้ก่อตั้งครบ 12 ปี ในวันที่ 9 กันยายน 2554

เยี่ยมชมแล้วจำนวน (ครั้ง) :3974