ผลงานวิชาการหลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร (EEP) เป็นกิจกรรมกลุ่มของหลักสูตรฯ โดยผู้เข้าร่วมหลักสูตรฯ ร่วมระดมความคิดในการนำเสนอ โครงการด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เพื่อเป็นการส่งเสริมการดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนโดยมีขอบเขต แผนการดำเนินการและผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างชัดเจน หรือบทความวิชาการด้านพลังงาน นำเสนอแนวคิด/นโยบาย หรือข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาด้านพลังงานที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และผลที่คาดว่าจะได้รับจากข้อเสนอแนะ/แนวทางดังกล่าว ซึ่งอาจจะเป็นแนวทางในการต่อยอดการดำเนินการต่อไปในอนาคตได้

 1. รายงานวิชาการ (ฉบับสมบูรณ์) ครั้งที่ 2 กลุ่มสายลม final
 2. รายงานวิชาการ (ฉบับสมบูรณ์) ครั้งที่ 2 กลุ่มแสงแดด
 3. รายงานวิชาการ (ฉบับสมบูรณ์) ครั้งที่ 2 กลุ่มสายน้ำ final
 4. รายงานวิชาการ (ฉบับสมบูรณ์) ครั้งที่ 2 กลุ่มไออุ่น
 5. รายงานวิชาการ (ฉบับสมบูรณ์) ครั้งที่ 2 กลุ่มก้อนดิน
 6. รายงานวิชาการ (ฉบับสมบูรณ์) ครั้งที่ 2 กลุ่มต้นไม้
 1. รายงานวิชาการ (ฉบับสมบูรณ์) ครั้งที่ 2 – กลุ่มสายลม
 2. รายงานวิชาการ (ฉบับสมบูรณ์) ครั้งที่ 2 – กลุ่มแสงแดด
 3. รายงานวิชาการ (ฉบับสมบูรณ์) ครั้งที่ 2 – กลุ่มสายน้ำ
 4. รายงานวิชาการ (ฉบับสมบูรณ์) ครั้งที่ 2 – กลุ่มไออุ่น
 5. รายงานวิชาการ (ฉบับสมบูรณ์) ครั้งที่ 2 – กลุ่มก้อนดิน
 6. รายงานวิชาการ (ฉบับสมบูรณ์) ครั้งที่ 2 – กลุ่มต้นไม้
 1. กลุ่มสายลม – ขยะชุมชนเพื่อชุมชนสู่ชุมชน
 2. กลุ่มแสงแดด – เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
 3. กลุ่มสายน้ำ – ระบบบริษัทจัดการพลังงาน (กลุ่มสายน้ำ)
 4. กลุ่มไออุ่น – แนวทางการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล
 5. กลุ่มก้อนดิน – Energy Efficient Action Plan
 6. กลุ่มต้นไม้ – มารตรการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงงาน
เยี่ยมชมแล้วจำนวน (ครั้ง) :670