ผลงานวิชาการหลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร (EEP) เป็นกิจกรรมกลุ่มของหลักสูตรฯ โดยผู้เข้าร่วมหลักสูตรฯ ร่วมระดมความคิดในการนำเสนอ โครงการด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เพื่อเป็นการส่งเสริมการดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนโดยมีขอบเขต แผนการดำเนินการและผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างชัดเจน หรือบทความวิชาการด้านพลังงาน นำเสนอแนวคิด/นโยบาย หรือข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาด้านพลังงานที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และผลที่คาดว่าจะได้รับจากข้อเสนอแนะ/แนวทางดังกล่าว ซึ่งอาจจะเป็นแนวทางในการต่อยอดการดำเนินการต่อไปในอนาคตได้

เยี่ยมชมแล้วจำนวน (ครั้ง) :2155