In-House Training

เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ในการส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยสามารถเลือกหลักสูตร วัน เวลา ตลอดจำนวนบุคลากร ได้ตามความต้องการของหน่วยงาน โดยมีหัวข้อหลักสูตรดังต่อไปนี้ สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 02-345-1247-8

In-House Training by Request

กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดหลักสูตรที่ต้องการให้ทางเราเปิดอบรมให้ครบถ้วน
เยี่ยมชมแล้วจำนวน (ครั้ง) :2268