สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
คณะกรรมการกำกับกิจกรรมพลังงาน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ชธ.)
กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.)
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักนโยบายและแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)
สำนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมเเห่งประเทศไทย
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
สภาวิศวกร
สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO Bangkok)
ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ERDI)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) มจธ.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เยี่ยมชมแล้วจำนวน (ครั้ง) :8324