กรรมการสถาบันพลังงานฯ วาระปี 2565 - 2567

(ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างอัพเดท)

ประธาน

MR. NOPPADOL PINSUPA

นายนพดล ปิ่นสุภา

รองประธาน

MR. WORAWAT PITAYASIRI
นายวรวัฒน์ พิทยศิริ
MRS. BOOBPHA AMORNKIATKAJORN
นางบุบผา อมรเกียรติขจร
MR. MONGKOL HENGROJANASOPHON
นายมงคล เฮงโรจนโสภณ

คณะที่ปรึกษา

MISS NANTIKA THANGSUPHANICH
นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

MR. PRASERT SINSUKPRASERT
นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน

นายจุลพงษ์ ทวีศรี
นายจุลพงษ์ ทวีศรี

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

นายอัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะ

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

MR. KRIENGKRAI THIENNUKUL
นายเกรียงไกร เธียรนุกุล

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายหิน นววงศ์

สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

นายใบน้อย สุวรรณชาตรี

อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

MR. WATTANAPONG KUROVAT
นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน

MR. KHOMGRICH TANTRAVANICH
นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน

คณะกรรมการ

นางสาวภัทรา สุวรรณเดช

การไฟฟ้านครหลวง

นายเมธาวัจน์ พงศ์รดาภิรมย์

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย

นายกิตติศักดิ์ วรรณแก้ว

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นายเกริกเกียรติ หล่อกิตติวณิชย์

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ

นายธีระพล ติรวศิน

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม
การจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม

นายชัยวัฒน์ นิยมการ

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี

ดร.สมสิทธิ์ มูลสถาน

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลและโลหะการ

นายชนะ ภูมี

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

นายฮาราลด์ ลิงค์

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ผลิตไฟฟ้า

คุณยุพิน บุญศิริจันทร์

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์

นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม
โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม

นายโอฬาร รวยฟูพันธ์

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ

นายเภา บุญเยี่ยม

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก

นายธีรพันธุ์ พิมพ์ทอง

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม
อลูมิเนียม

นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมี

นายพิชัย ถิ่นสันติสุข

บริษัท รอยัลมอเตอร์เวอร์ค จำกัด

นายสมนึก เต็งชาตะพันธุ์

บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล
(ประเทศไทย) จำกัด

นายปัญญา โสภาศรีพันธ์

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด

ดร.สายศิริ ศิริวิริยะกุล

บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์
แอนด์ เปเปอร์ จำกัด

นายพงศา แสนใจงาม

บริษัท โกลเบ็ค โซล่าร์
(ประเทศไทย) จำกัด

นายพิชัย จิราธิวัฒน์

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

นายสุวัฒน์ กมลพนัส

กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน

นายพีระเดช ตรงกิจไพศาล

บริษัท โกรเวล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

นายมานิตย์ ศิริวรศิลป์

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

นายภาคภูมิ ภูอุดม

บริษัท เอ็นซีซีเน็มเวิร์ค จำกัด

นายรวิวัฒน์ พนาสันติภาพ

บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

นายสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน

นางรสยา เธียรวรรณ

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

นางทิพย์วรรณ จักรเพ็ชร

บริษัท แอลอี ดี ไล้ท์ติ้ง จำกัด

นายธิบดี หาญประเสริฐ

บริษัท ที.วี.ซี. คาร์แคร์ จำกัด

นายประทีป เลี่ยวไพรัตน์

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

นายพิเศษ เลิศวิไล

บริษัท สยาม พีวีเอส เคมิคอลส์ จำกัด

นายอาทิตย์ เวชกิจ

บริษัท นีโอ คลีน เอนเนอร์ยี่ จำกัด

Mr. Narongchai Visutrachai
นายณรงค์ชัย วิสูตรชัย

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวศุภนาฏ เกาสุวรรณ

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางณัฏฐ์ชนากานต์ กุลละวณิชย์

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ผู้ช่วยเลขานุการ

นายรุ่งเรือง สายพวรรณ์

ผู้อำนวยการสถาบันพลังงานฯ

ผู้ช่วยเลขานุการ

เยี่ยมชมแล้วจำนวน (ครั้ง) :6419