กรรมการสถาบันพลังงานฯ วาระปี 2561 - 2563

(สำหรับกรรมการวาระปี 2563-2565 กำลังอยู่ในระหว่างอัพเดทข้อมูล)

ประธาน

MR. BOWON VONGSINUDOM

นายบวร วงศ์สินอุดม

รองประธาน

MR. NARONG BUNDITKAMOL
นายณรงค์ บัณทิตกมล
MR. HIN NAWAWONG
นายหิน นววงศ์
MR. PHICHAI TINSUNTISOOK
นายพิชัย ถิ่นสันติสุข
MRS. BOOBPHA AMORNKIATKAJORN
นางบุบผา อมรเกียรติขจร
MR. MONGKOL HENGROJANASOPHON
นายมงคล เฮงโรจนโสภณ

คณะที่ปรึกษา

Mr. YONGYUT JANTARAROTAI
นายยงยุทธ จันทรโรทัย
Mr. WATTANAPONG KUROVAT
นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท
MISS NANTIKA THANGSUPHANICH
นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช
MR. KOBCHAI SUNGSITTHISAWAD
นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์
MR. AUTTAPOL RERKPIBOON
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์
MR. THAWEE PIYAPATANA
นายทวี ปิยะพัฒนา
MR. KRIENGKRAI THIENNUKUL
นายเกรียงไกร เธียรนุกุล
MR. NATTAPOL RANGSITPOL
นายณัฐพล รังสิตพล

คณะกรรมการ

นายรวิวัฒน์ พนาสันติภาพ
นายพิเศษ เลิศวิไล
นายไพรัตน์ ตังคเศรณี
นายปัญญา โสภาศรีพันธ์
นายธิบดี หาญประเสริฐ
นายประทีป เลี่ยวไพรัตน์
นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ
นายกิตติ ชีวเกตุ
นายชูชาติ ศรีสรรณวิทย์
นายฉลิมชัย อุดมเรณู
นายกัณพงศ์ ดวงอุไร
นายพุฒิพันธ์ เตยะราชกุล
นายธวัชชัย สำราญวานิช
นายพิษณุ เปียร์นนท์
นายจรัญ บุญยะคงรัตน์
เรือโทพงศ์เทพ นรขำ
นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล
นายปกรณ์ วิสนานุศิษย์
ดร.ปริญญา สายน้ำทิพย์
นายไพโรจน์ อุทัยทรัพย์
ศิวะ มหาสันทนะ
นางปรียนาถ สุนทรวาทะ
นายอาทิตย์ เวชกิจ
นายวัชระ ชินเศรษฐวงศ์
นายผดุง เปลี่ยนรังษี
นายภาณุ ถนอมวรสิน
นายสุวัฒน์ กมลพนัส
กรรมการและเลขานุการ
นายรุ่งเรือง สายพวรรณ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
เยี่ยมชมแล้วจำนวน (ครั้ง) :961