กรรมการสถาบันพลังงานฯ วาระปี 2563 - 2565

(ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างอัพเดท)

ประธาน

MR. NOPPADOL PINSUPA

นายนพดล ปิ่นสุภา

รองประธาน

MR. WORAWAT PITAYASIRI
นายวรวัฒน์ พิทยศิริ
MRS. BOOBPHA AMORNKIATKAJORN
นางบุบผา อมรเกียรติขจร
MR. MONGKOL HENGROJANASOPHON
นายมงคล เฮงโรจนโสภณ

คณะที่ปรึกษา

MISS NANTIKA THANGSUPHANICH
นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

MR. PRASERT SINSUKPRASERT
นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน

MR. PRAKOB VIVITJINDA
นายประกอบ วิวิธจินดา

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

MR. NATTAPOL RANGSITPOL
นายณัฐพล รังสิตพล

อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

MR. WATTANAPONG KUROVAT
นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน

MR. KHOMGRICH TANTRAVANICH
นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน

MR. AUTTAPOL RERKPIBOON
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

MR. KRIENGKRAI THIENNUKUL
นายเกรียงไกร เธียรนุกุล
MR. KITTI TANGJITRMANEESAKDA
นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา
MRS. DARAT VIBHATAKALASA
ดร.ดารัตน์ วิภาตะกลัศ
MR. BOWON VONGSINUDOM
นายบวร วงศ์สินอุดม
MRS. PREYANART SOONTORNWATA
นางปรียนาถ สุนทรวาทะ

คณะกรรมการ

(กำลังอัพเดทข้อมูล)

ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวง

นายนิทัศน์ วรพนพิพัฒน์

ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย

นายพงศกร ยุทธโกวิท

ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรือโทพงศ์เทพ นรขำ

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ

นายธีระพล ติรวศิน

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม
การจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม

นายชัยวัฒน์ นิยมการ

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี

ดร.สมสิทธิ์ มูลสถาน

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลและโลหะการ

นายณัฐพล จุนเจือจาน

ผู้ช่วยเลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

นายชนะ ภูมี

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

นายโชติ ชูสุวรรณ

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ผลิตไฟฟ้า

นายพรอรัญ สุวรรณพลาย

รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรม
พลังงานหมุนเวียน

นายองอาจ พงศ์กิจวรสิน

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์

นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม
โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม

นายสมศักดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ

นายนาวา จันทนสุรคน

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก

นายธีรพันธุ์ พิมพ์ทอง

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม
อลูมิเนียม

นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี
นายพิชัย ถิ่นสันติสุข
นายสมนึก เต็งชาตะพันธุ์
นายสมยศ ชาญจึงถาวร
ดร.สายศิริ ศิริวิริยะกุล
นายสุทธิพล ภุมรินทร์
นายสุรินทร์ สิริชยานนท์
นายสุวัฒน์ กมลพนัส
นายหิน นววงศ์
นางอัญชลี ชาลีจันทร์
ดร.อำนาจ ยะโสธร
Mr. Narongchai Visutrachai
นายณรงค์ชัย วิสูตรชัย

กรรมการและเลขานุการ

นายวีระเดช เตชะไพบูลย์

กรรมการและเลขานุการ

นายสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช

กรรมการและเลขานุการ

นายอาทิตย์ เวชกิจ

กรรมการและเลขานุการ

นายรุ่งเรือง สายพวรรณ์

ผู้อำนวยการสถาบันพลังงานฯ
และผู้ช่วยเลขานุการ

เยี่ยมชมแล้วจำนวน (ครั้ง) :3975