ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา สถาบันพลังงานฯ ได้ดำเนินกิจกรรมและโครงการที่สร้างประโยชน์ให้แก่สมาชิกภาคอุตสาหกรรมมากมาย ซึ่งกิจกรรมต่างๆ สามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ ดังนี้

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.ค. 2562

สรุปผลการดำเนินงาน 20 ปี สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม

เยี่ยมชมแล้วจำนวน (ครั้ง) :1908