จุดยืนด้านพลังงาน

  1. ส่งเสริมให้มีการผลิตและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีต้นทุนที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ประเทศ
  2. ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มสัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรมอย่างมีเสถียรภาพ
  3. สนับสนุนให้มีการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพ
  4. สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทาง Circular Economy
เยี่ยมชมแล้วจำนวน (ครั้ง) :478