วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันที่สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพด้านพลังงานด้วยการบริหารจัดการและเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์แก่สมาชิกและประเทศชาติอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

พันธกิจ

  1. สนับสนุนบทบาท และผสานความร่วมมือของกลุ่มอุตสาหกรรมและสมาชิกทั้ง Demand side และ Supply side รวมทั้งอุตสาหกรรมใหม่ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน (New Energy Related Industry) เพื่อสร้างการเติบโตและพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางพลังงานโลก
  2. ส่งเสริมการนำเสนอข้อคิดเห็นของกลุ่มอุตสาหกรรมและสมาชิก เพื่อจัดทำแผน PDP White Paper ภาคประชาชน ที่ประกอบด้วยด้านพลังงานหมุนเวียน (RE) ด้านการอนุรักษ์พลังงาน (EE)  ด้านน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (Oil & Gas) และ ด้าน Smart Grid &ESS
  3. สร้างเสริมความเชื่อมั่นให้สถาบันฯ เป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทสำคัญด้านพลังงานของประเทศที่ตอบรับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว
  4. จัดทำศูนย์รวบรวมข้อมูลพลังงาน และการอนุรักษ์พลังงาน หรือ Big data ในรูปแบบของ digital platform
  5. รณรงค์การร่วมดำเนินการตามเป้าหมายของประเทศในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 20-25% ภายในปี ค.ศ. 2030 เพื่อแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
เยี่ยมชมแล้วจำนวน (ครั้ง) :695