การบริการของสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม

  • การจัดอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ
  • การจัดเยี่ยมชมโรงงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน
  • การจัด Audit and In-house Training
  • การรวบรวมข้อมูลเพื่อเป็นศูนย์กลาง ESCO Information Center
  • การจัดกิจกรรมพิเศษด้านพลังงาน
  • การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านพลังงานทางเว็บไซต์ www.iie.fti.or.th, Facebook fanpage, Official Line, วารสาร Energy Focus และการร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์
  • หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร Executive Energy Program (EEP)
  • งานสัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symposium
  • การจัดทำโครงการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม
เยี่ยมชมแล้วจำนวน (ครั้ง) :569