สัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symposium 2021 ภายใต้หัวข้อ “การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมไทยในยุค Energy Transition to Sustainability (How to drive… How to make it happen)”

สัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symposium 2021 ภายใต้หัวข้อ “การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมไทยในยุค Energy Transition to Sustainability (How to drive… How to make it happen)”