ขอเชิญเข้าร่วมงาน Online Business Matching: City-to-City Collaboration for Creating a Zero-carbon Society in FY 2021

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ส…